A honlapunkon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Azoknak engedély nélküli hasznosítása jogi felelősséget von maga után. 

Tilos az Alizetics oldalainak elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szepesi Alíz, az Alizetics Alapítójának és Mesteroktatójának írásos hozzájárulása nélkül. Anyagokat átvenni csak a Alizetics Tornára való hivatkozással lehet, a hivatkozás linkként történő kiemelésével.

Az Alizetics védjegyoltalom alatt álló, jogilag védett torna. Szepesi Alíz kizárólagos szellemi tulajdona, melynek értéke 1.700.000 forint. 

Az Alizetics szellemi tulajdonnal való visszaélés 5.000.000 forintos kártérítést von maga után. 


ALIZETICS TORNA OKTATÁSI SZERZŐDÉS

Fogalmak:

Oktató, védjegyjogosult: Az ALIZETICS torna oktató képzője: Force Aliz Anikó, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 39. tetőtér 11. szám alatti lakos, egyben védjegyjogosult.

Általános védjegyhasználó: KVALITÁRS Kulturális Egyesület (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 39. Tt. 11.) nyilvántart.szám: 09-02-0004972., képviseli: Force Aliz Anikó elnökhelyettes) mint know-how és általános védjegyhasználó, jogbérletbe adó, továbbiakban: jogbérletbe adó).
Hallgató: az oktatásra jelentkező természetes személy.

Oktatás, tanfolyam: ALIZETICS torna oktatás: A hallgató részt vesz az oktató által meghatározott időtartamban szervezett tanfolyamon, melynek tárgya a védjegyoltalomban részesülő és a közjegyző előtt letétbe helyezett ALIZETICS női és férfi torna program oktató I. illetve II. fokozatú oktatása. A tanfolyam oktatási időtartama - szükség esetén - további 1 hónappal meghosszabbítható.

Szerződés létrejötte:

Az oktatási szerződés létrejön a Jelentkezési lap Hallgató általi kitöltésével és benyújtásával az Oktató részére, amennyiben a díj megfizetésre került.

Amennyiben a tanfolyamon a Hallgató önhibájából nem vesz részt, vagy azt befejezése előtt megszakítja, úgy a befizetett tanfolyami díj teljes összege meghiusulási kötbér jogcímén az Oktatót illeti meg.

A Jelentkezési lap kitöltésével a Hallgató a jelen ÁSZF feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Oktatás formái:

A tanfolyam 40 vagy 90 órás, illetve ALIZETICS Aqua-Fitness képzés.

Az oktatás formái lehetnek: Aqua -fitness képzés, Gimnasztika nyelvezet, A modul képzés, B modul képzés, C modul képzés, Vizsga felkészítés, Vizsga.

Az oktatási tanrend anyaga írásban kiadásra kerül hallgatónként, ezek formája lehet: tréning a stúdióban, stúdió munka, Alizetics óra hallgatása, vezetési módszertan, javítási módszertan, javítási módszertan gyakorlása tornateremben.

Az Alizetics gyakorlatok anatómiai ismeretei Dr. Dankó Zsuzsa sportszak főorvos kidolgozásában kerülnek oktatásra, amely magában foglalja a torna orvostani hatását is.

A második hónaptól kezdődően önálló óravezetés lehetséges stúdióban 16 órában.

A Hallgató kötelezettségei:

A Hallgató köteles a Jelentkezési lapot kitölteni, a tanfolyami díjat megfizetni, az oktatási tanrend szerint az oktatáson részt venni, a vizsgára bocsátás feltétele a tanórákon történő részvétel, azonban az oktató 3 óra igazolt mulasztást elfogad.

Az oktatás - mely gyakorlati és elméleti részből áll - megtörténtét követően a vizsgára bocsátás feltételeinek fennállta esetén a hallgató az alábbi vizsgákat köteles letenni a következő időpontokban:
  • I. Elméleti írásbeli
  • II. Szóbeli gyakorlati vizsga és a gyakorlatok bemutatása és az Alizetics program bemutatása oktatói szinten
  • III. Gyakorlati vizsga 20-25 fővel tornateremben

A vizsga egyéni beosztás szerint történik. Sikertelen vizsga esetén a Hallgató a megismételt vizsgát a vizsgabizottsággal egyeztetve, de legkésőbb 2 héten belül köteles letenni.

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a részére átadott írásos anyagokat, vizsgatematikát kizárólag saját céljaira használja fel, azt 3. személy részére nem teszi hozzáférhetővé, abból másolatot nem készít.

Ezen kötelezettsége megszegése esetén 1.500.000 Ft, azaz egymillió ötszázezer forint kötbért köteles az oktatónak megfizetni.

Az Oktató kötelezettségei 

Az ALIZETICS torna oktatására képzése a Hallgatónak az Oktatás formái szerint, ehhez helyszín és vizsgatematika biztosítása, segítség a Hallgatónak az önálló óravezetés megvalósításához, a vizsga lebonyolítása, oklevél kiadása.

Általános védjegyhasználó kötelezettsége: a tanfolyam időtartama alatt a védjegyhasználat biztosítása.

Tanfolyami díj: A tanfolyam tandíja és vizsgadíja a mindenkori hirdetménynek megfelelő összeg.

Egyéb rendelkezések:

Az Oktató tandíjmentességet biztosíthat a Hallgatónak külön megállapodás alapján.

A Hallgató tudomásul veszi, hogy eredménytelen tanfolyam vagy ismételten eredménytelen vizsga esetén a vizsgára bocsátás feltétele újabb oktatási szerződés megkötése, újabb tanfolyam elvégzése.

Tekintettel arra, hogy az Oktatónak az oktatás megszervezésével előzetesen jelentős költségei merülnek föl, ezért a Hallgató kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a tanfolyamot saját hibájából nem végzi el, úgy a tanfolyam díja nem jár vissza. A tanfolyam elvégzésére egy éven belül lehetősége van a Hallgatónak írásbeli kérelem alapján.

A Hallgató ugyanakkor tudomásul veszi azt, hogy a honlapon beküldött vagy írásban leadott jelentkezési lapjával ezen általános szerződésünk is elfogadásra kerül. 

A hallgató tudomásul veszi azt, hogy az eredményes vizsga letételét és az ezt igazoló oklevél átvételét követően ALIZETICS oktatóként csak az Oktatóval kötött megállapodás, és abban rögzített védjegyhasználati jog, illetve Oktató döntése szerint külön Franchise szerződés megkötése alapján, vagy az oktató alkalmazottjaként, vagy vele kötött megbízási szerződés keretében tevékenykedhet, ezek megkötése hiányában a képesítés megszerzését követően semminemű sportoktatást, sport, fittness vagy egyéb torna tanfolyam vezetését nem végezheti, tanfolyamot nem tarthat, valamint Callanetics–et és Callanetics jellegű tornát sem oktathat, kivéve amennyiben ezen tornák oktatására önálló szakképesítéssel rendelkezik. 

Ezen kötelezettség alól kivételt képez, az az eset, ha a hallgató diplomás testnevelő tanár, vagy gyógytornász, vagy más nevesített torna oktatására külön szakképesítés alapján jogosult, de az elsajátított módszert e körben végzett tevékenységébe nem építheti be. Ezen kötelezettségvállalás megszegése esetén a hallgató 1.500.000.-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint szerződésszegési kötbért köteles az oktatónak megfizetni.

 Force Aliz oktató
 KVALITÁRS Kulturális Egyesület
 általános védjegyhasználó képviseletében is eljárva